Specific

Predicare expozitivă şi aplicaţională

Dedicare pentru predicarea expozitivă și aplicațională
Predicarea expozitivă explică textul biblic folosind metoda exegezei literale, bazate pe studiu gramatical și contextual-istoric, încercând să găsească și apoi să transmită ascultătorului contemporan semnificația textului Scripturii din contextul original. Spre deosebire de predicarea tematică, predicarea expozitivă de obicei este o expunere verset cu verset al unui pasaj, capitol sau carte a Bibliei, nu o expunere a unei teme care adună și sistematizează cât mai multe referințe biblice la un loc. Accentul aplicational al predicării presupune concentrarea predicatorului nu doar pe o exegeză a textului biblic cât și pe o exegeză a audienței sale, încercând ca fiecărui principiu biblic descoperit în text să i se atribuie o aplicație practică și personală relevanta ascultătorului contemporan, acesta fiind provocat să o aplice în viața sa. Predicarea expozitivă și aplicatională răspunde la întrebările “ce a însemnat textul acesta pentru destinatarii lui originali”, apoi, “ce înseamnă textul acesta pentru noi, cei care îl citim astăzi”, și în final “ce ar trebui să fac eu, în lumina celor înțelese din acest text?”

Contemporan fără compromis

Dedicare pentru închinarea contemporană fără compromisuri
Închinarea este un mijloc biblic universal de a-L slăvi pe Dumnezeu și de aceea închinarea trebuie contextualizată fiecărei culturi sau generații în parte, astfel încât omul să îl poată glorifica pe Dumnezeu în mod “natural”, adică relevant ca stil și exprimare generației și culturii în care el trăiește. Având în vedere că închinarea care îl slăvește pe Dumnezeu trebuie să fie verticală, în bisericile Harvest vom fi atenți să menținem relevanța închinării fără a-i compromite verticalitatea, nediluând mesajul sau esența, de dragul stilului sau exprimării sale contemporane.

Calitatea şi nu cantitatea de ucenici


Dedicare pentru calitatea și nu cantitatea de ucenici
Formarea de ucenici este scopul bisericii noastre, dar ținta finală nu este cantitatea, ci calitatea ucenicilor. De aceea procesul formării va fi observat și evaluat în permanență, urmărind ca elementele fundamentale în formarea unui ucenic să fie implementate în întregime în viața fiecărui credincios/membru al bisericii.

Închinare, slujire, şi umblare cu Cristos

Dedicare pentru închinare, slujire, și umblare cu Cristos
Suntem dedicați în implementarea în viața fiecărui credincios (membru) al bisericii a elementelor fundamentale care definesc un ucenic din punct de vedere biblic: închinarea, umblarea și slujirea. Fiecare membru al bisericii trebuie să se închine, să umble și să lucreze pentru Cristos.

Lucrare prosperă de grupuri mici

Dedicare pentru o lucrare prosperă de grupuri mici
Grupul mic este cadrul cel mai propice ucenicizării – formării de ucenici. Potrivit exemplelor biblice, în cadrul bisericii noastre ne dorim ca fiecare creștin să fie un ucenic și de aceea, o focalizarea principală a lucrării noastre este dezvoltarea, observarea și evaluarea grupurilor mici, în care vor fi cuprinși toți membrii bisericii noastre.

Biserică plantatoare de biserici

Dedicare pentru plantarea de biserici
Misiunea bisericii potrivit modelului biblic, nu s-a rezumat doar la evanghelizare, ci mai degrabă la plantare de biserici, astfel încât, oriunde apostolii evanghelizau, concomitent puneau și bazele unei noi biserici. De aceea, biserica este cadrul în care se formează ucenicii, iar focalizarea noastră în misiune va fi în primul rând plantarea de biserici și apoi alte lucrări parabisericești.

Conducerea bisericii de către prezbiteri

Dedicare pentru conducerea bisericii de către prezbiteri
Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu și-a condus poporul ales prin prezbiteri, un grup de credincioși maturi, examinați și validați, cărora Domnul, prin consacrarea lor în lucrare, le-a conferit autoritate și responsabilitate de a păstori turma încredințată lor. Ei sunt cei care supraveghează orice domeniu al lucrării bisericii, protejând și răspunzând de sănătatea bisericii, de direcția, doctrina și disciplina bisericii.

Consiliere biblică

Dedicare pentru consiliere biblică
Consilierea biblică este procesul prin care biserica încearcă să rezolve problemele și poverile credincioșilor săi. Ținând cont că în societatea contemporană sunt răspândite multe perspective de înțelegere, abordare, vindecare și rezolvare a problemelor vieții, noi credem că în Scriptură, Dumnezeu ne-a lăsat esența și uneltele necesare rezolvării oricărei probleme omenești. De aceea, în procesul de analiză și soluționare a problemelor și poverilor vieții, abordarea noastră va fi una biblică, nu integraționistă, evaluând toate simptomele dar și soluțiile propuse prin prisma adevărului Scripturii.

Evaluare periodică şi intenţionată

Dedicare pentru evaluare periodică și intenționată
Noi credem că orice lucrare spirituală sănătoasă trebuie să fie orientată pe scop și astfel să aibă obiective măsurabile care pot fi evaluate. Eficiența în lucrarea bisericii este o cerință biblică și de aceea, evaluările se vor face intenționat și periodic, în funcție de necesitățile și criteriile stabilite de conducerea bisericii..

COMUNICARE

În Harvest avem 3 principii:

Claritate

Simplitate

Stringenţă

CULTURA NOASTRĂ

Trei cerinţe sunt necesare tuturor celor care slujesc în cadrul bisericii Harvest, începând cu staff-ul şi până la membru simplu al bisericii:

CARACTER

Lucrarea lui Dumnezeu necesită un standard de moralitate potrivit Cuvântului lui Dumnezeu. Caracterul este cerința fundamentală și eliminatorie a oricărui credincios implicat în slujirea bisericii.

COMPETENŢĂ

Lucrarea lui Dumnezeu cere calitate și de aceea competența este o necesitate. Așa cum Duhul Sfânt dă funcții și responsabilități în funcție de daruri și abilități, tot așa și noi în Harvest, căutăm oameni competenți care se potrivesc cu diferitele slujbe ale bisericii.

CREDINCIOŞIE

Lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi făcută oricum, de aceea perseverența și finalizarea sarcinilor așa cum au fost ele stabilite, sunt un imperativ. Ținând cont că firea noastră pământească cât și duhurile celui rău vor ridica mereu împotriviri lucrării lui Dumnezeu, credinciosul trebuie să fie conștient că orice lucrare făcută pentru Dumnezeu implică și o luptă pentru finalizarea ei, de aceea credincioșia este o valoare importantă în lucrarea bisericii noastre.

VALORILE NOASTRE

Integritate morală

Lucrarea bisericii cere competență, compatibilitate, convingeri și caracter. Fundamentul lucrării noastre este integritatea morală a membrilor și slujitorilor bisericii, o parte importantă care ține de caracter și care face parte din esența credinței adevărate. Un credincios adevărat este un om născut din nou care trăiește după Duh și nu după îndemnurile firii, căutând mereu să aibă un standard moral ridicat, fără compromisuri sau devieri de caracter. În cazul în care credinciosul păcătuiește el este îndemnat la pocăință și ajutat să se reabiliteze prin procesul de recuperare spirituală, prezentat în finalul acestui material.

Prioritatea familiei

Într-o societate vitezistă, supraaglomerată și înecată în spiritul de inversare al valorilor, familia nu de puține ori este sacrificată de dragul carierei, îmbogățirii, sau chiar și al lucrării. Noi credem, potrivit învățăturilor Scripturii, că prioritățile omului ar trebui să fie: 1. Dumnezeu; 2. Familie; 3. Muncă/lucrare. Datorită păcatului și firii pământești care mereu încearcă distorsionarea valorilor și priorităților divine, credinciosul este într-o permanentă luptă în înțelegerea și menținerea acestor priorități. Știind că de obicei credincioșii țin cont de locul suprem pe care Dumnezeu trebuie să-l dețină în viața lor, dar văzând lupta pe care o duc în a prioritiza familia, noi vrem să-i ajutăm, și astfel în biserica noastră vom lupta împreună pentru menținerea familiei ca o prioritate în fața celorlalte lucruri și ispite omenești.

Orientare pe scop

Dumnezeu dintotdeauna a dat o viziune credincioșilor săi, și implicit bisericilor Sale. Viziune nu este altceva decât contextualizarea modului prin care scopul ultim al oricărui credincios/biserici poate fi împlinit – glorificarea lui Dumnezeu. De aceea, în Harvest noi vrem să-L glorificăm pe Dumnezeu prin formarea de ucenici și în acest sens, vom subordona orice misiuni, proiecte, inițiative, acestei priorități, fiind orientați clar spre împlinirea acestui scop.

Unitate în diversitate

Biserica, având caracter universal dar și local, este formată din credincioși care provin din culturi și generații diferite, dar care, deși diverși, sunt uniți în jurul aceluiași scop și a aceleași esențe. Scopul este Glorificarea lui Dumnezeu, esența este Evanghelia lui Isus Cristos. De aceea, noi recunoaștem principiul unității în diversitate, afirmând prin acesta că funcția – glorificarea lui Dumnezeu – este mai importantă decât forma – modul prin care bisericile și credincioșii aleg să-L glorifice în contextul din care provin. Noi vom pune accentul pe funcție și vom respecta formele, chiar dacă ele diferă de cele cu care suntem noi obișnuiți. Astfel vrem să evităm cele două extreme: – liberalismul, care neagă importanta Evangheliei, a funcției care nu este negociabilă și ar trebui să ne unească, și – legalismul care neagă diversitatea și ridică forma la nivel de absolut, pledând pentru uniformitate în conformism, mai degrabă decât unitate în diversitate. Ambele curente au fost criticate în Scripturi și de aceea și noi ne vom lupta să le evităm.

Relevanţă culturală

Mesajul Evangheliei a fost mereu îmbrăcat în forme culturale relevante contextului istorico-social în care a fost expus. Grecilor, apostolii le-au vorbit într-un fel, iudeilor într-alt fel, nu de dragul relevanței ci de dragul împlinirii scopului lucrării lor. De aceea, fără a compromite esența adevărului Scripturii, vom căuta să fim relevanți, astfel încât să putem transmite mesajul biblic pe înțelesul oamenilor cărora ne adresăm, să poată pricepe semnificația lui și să-l poată pune în practică în viețile lor. Astfel accentul bisericii noastre va fi unul contemporan, fiindcă Dumnezeu ne-a chemat să slujim acestei generații.

Lucru în echipă

Dumnezeu mereu a lucrat în echipă. Începând cu exemplul Sfintei Treimi, continuând cu exemplul familiei (bărbat, femeie, copii), până la formarea bisericii (un trup cu mai multe mădulare) sau conducerea bisericii (prezbiterii nu doar un pastor/preot) chiar și în lucrarea ucenicilor (care au fost trimiși doi câte doi) – mereu găsim spiritul de echipa prezent în Scripturi. Lucrul în echipă presupune unitate în diversitate la nivelul lucrării bisericii, adică suntem uniți în realizarea unui scop comun dar după modelul lăsat de Duhul Sfânt care, în biserica/lucrare, dă daruri diferite, funcții diferite, responsabilități diferite, autoritate diferită. Îmbinarea armonioasă a tuturor acestor aspecte contribuie la realizarea scopului lui Dumnezeu în lucrarea bisericii.